• 444 4 208
  • info@yatirimymm.com

Şirket Ortağı için Yurt Dışında Mukim Sigorta Şirketine Ödenen Hastalık ve Kaza Sigortası Primleri Gider Yazılır mı

  • Anasayfa
  • /
  • Sirküler
  • /
  • Şirket Ortağı için Yurt Dışında Mukim Sigorta Şirketine Ödenen Hastalık ve Kaza Sigortası Primleri Gider Yazılır mı

Şirket Ortağı için Yurt Dışında Mukim Sigorta Şirketine Ödenen Hastalık ve Kaza Sigortası Primleri Gider Yazılır mı

YATIRIM
Yeminli Mali Müşavirlik&Bağımsız Denetim
Sirküleri[1]-2019/01

 

YATIRIM YMM ve Bağımsız Denetim AŞ olarak bilgilendirme ihtiyacı duyulmuştur.

ÖRNEK OLAY:

Müşteri bulmak ve şirket ürünlerini pazarlamak amacıyla yurt dışına giderek seyahat etmektedir. Şirket tarafından merkezi yurt dışında veya yurt içinde bulunan sigorta şirketine hastalık, seyahat ve kaza sigortası primleri ödenmektedir.

Şirket tarafından ödenen söz konusu primlerin kurum kazancının tespitinde indirim konusu yapılabilir mi?

Kurumlar Vergisi Kanunu Bakımından

Kurumlar Vergisi Kanununa göre; kurumlar vergisi, mükelleflerin bir hesap dönemi içinde elde ettikleri safi kurum kazancı üzerinden hesaplanır.

Safi kurum kazancının tespiti ise Gelir Vergisi Kanununun ticari kazanç hakkındaki hükümlerine göre yapılır.

Safi kurum kazancının tespitinde anılan Kanunların ilgili hükümleri kapsamında gider olarak dikkate alınabilmesi için “doğrudan doğruya kurumla ilgili” olup kurum kazancının elde edilmesine yönelik gider niteliğini taşıması gerekir.

Kurumlar Vergisi Kanunu Bakımından

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94.maddesinin birinci fıkrasının (6) numaralı bendinin (b-i) alt bendinde, tam mükellef kurumlar tarafından, tam mükellef gerçek kişilere, gelir ve kurumlar vergisi mükellefi olmayanlara ve gelir vergisinden muaf olanlara dağıtılan, 75 inci maddenin ikinci fıkrasının (1), (2) ve (3) numaralı bentlerinde yazılı kâr paylarından; (b-ii) alt bendinde, tam mükellef kurumlar tarafından, dar mükellef gerçek kişilere, dar mükellef kurumlara (Türkiye'de işyeri veya daimi temsilci aracılığıyla kâr payı elde edenler hariç) ve gelir ve kurumlar vergisinden muaf olan dar mükelleflere dağıtılan 75 inci maddenin ikinci fıkrasının (1), (2) ve (3) numaralı bentlerinde yazılı kâr paylarından istihkak sahiplerinin gelir vergilerine mahsuben gelir vergisi kesintisi yapılması gerektiği; kârın sermayeye eklenmesinin kâr dağıtımı sayılmayacağı belirtilmiştir.

Gelir İdaresinin Görüşü

Yukarıda yer alan hüküm ve açıklamalara göre;

1)      Şirketin ortağı adına ödenen hastalık ve kaza sigortası primlerinin anılan kanunlarda belirtilen indirilecek giderler arasında yer almadığından safi kurum kazancının tespitinde gider olarak dikkate alınması mümkün değildir.

Diğer taraftan; söz konusu primlerin “ortağa dağıtılan kâr payı olarak değerlendirilmesi” ve dağıtılan kâr payları (ödenen prim tutarlarının) üzerinden %15 kâr payı stopajı yapılması ve muhtasar beyanname ile beyan edilerek ödenmesi gerekir.[1] Sirkülerimizle vermiş olduğumuz bilgiler belli bir konu(lar) veya haber(ler)in detaylı açıklaması olmayıp, genel çerçevede bilgi ve fikir vermek amaçlıdır. Bu sebeple; muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda önerileri kapsamamaktadır. Daha detaylı ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda; konusuna hakim profesyonel bir danışmanlık olan YATIRIM Yeminli Mali Müşavirlik & Bağımsız Denetim ile irtibata geçiniz.

Yorumlar

Makaleler

Tüm Hakları Saklıdır. © 2019