• 444 4 208
  • info@yatirimymm.com

Meclise Sevk Edilen Vergi Paketi ile Hangi Düzenlemeler Yapılacak

  • Anasayfa
  • /
  • Sirküler
  • /
  • Meclise Sevk Edilen Vergi Paketi ile Hangi Düzenlemeler Yapılacak

Meclise Sevk Edilen Vergi Paketi ile Hangi Düzenlemeler Yapılacak

YATIRIM
Yeminli Mali Müşavirlik&Bağımsız Denetim
Sirküleri[1]-2019/10

 

TBMM Başkanlığına sunulan Kanun Teklifi ile vergi mevzuatında değişiklik öngörülüyor.

İşte; yasalaşması halinde diğer düzenlemelerle beraber vergi uygulamasında yapılacak değişiklikler:

Yurt Dışına Çıkış Harcı Artırılıyor

Yapılması düşünülen düzenlemeyle yurt dışına çıkış yapan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından çıkış başına alınan harç miktarı 15 liradan 50 liraya çıkarılacak.

Varlık Barışı Uzatılıyor

Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası varlıklarını 31 Aralık 2019'a kadar Türkiye'deki banka veya aracı kuruma bildiren gerçek ve tüzel kişiler % 1 oranında vergilendirilmek suretiyle bunları serbestçe tasarruf edebilecekler.

Vergi tutarını banka ve aracı kurumlar, hesaplayarak vergi dairesine beyan edecek ve ödeyeceklerdir.

Diğer taraftan bu varlıklar, Türkiye'ye getirilme şartı olmamak ve defter kayıtlarından düşülmemek kaydıyla yurt dışında bulunan banka veya finansal kurumlardan kullanılan, kanuni defterlerde kayıtlı olan kredilerin en geç 31 Aralık 2019 tarihine kadar kapatılmasında kullanılabilecek.

Yasal defterlerde kayıtlı olan sermaye avanslarının, yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının teklifin yasalaşmasından önce Türkiye'ye getirilerek karşılanmış olması şartıyla bu avanslar defter kayıtlarından düşülmesi suretiyle bu düzenlemeden yararlanabilecek.

Varlıklar bildirimin yapıldığı tarihten itibaren 3 ay içinde Türkiye'ye getirilecek veya Türkiye'deki banka ya da aracı kurumlarda açılacak bir hesaba transfer edilecek.

Yasal Defter Kayıtlarında Yer Almayan Varlıkların Kayda Alınması

- Gelir veya kurumlar vergisi mükellefleri tarafından

a) Sahip olunan ve

b) Türkiye'de bulunan

c) Ancak kanuni defter kayıtlarında yer almayan

para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazlar 31 Aralık 2019'a kadar vergi dairelerine beyan edebilirler.

- Beyan edilen varlıklar, aynı tarihe kadar dönem kazancının tespitinde dikkate alınmayacak ve yasal defterlere kaydedilebilecek, herhangi bir vergiye tabi tutulmadan işletmeden çekilebilecektir.

Bildirilen Varlıklara İlişkin Vergi İncelemesi

Bildirilen veya beyan edilen varlıklar nedeniyle vergi incelemesi veya vergi tarhiyatı yapılmayacak.

Hasılat Esaslı Vergileme Uygulaması

1) Ticari kazancı;

Basit usulde,

İşletme hesabı veya

Bilanço esasına göre tespit edilenler ile

Mesleki kazancı serbest meslek kazanç defterine göre tespit edilenlerden

Cumhurbaşkanı tarafından belirlenen sektör ve meslek gruplarında faaliyette bulunanların talep etmeleri halinde “faaliyetlerinden elde ettikleri gayrisafi hasılatlarının” %10'u bu faaliyetlerine ilişkin vergiye tabi kazanç olarak esas alınacak.

Bu uygulama ile % 10 vergi öncesi net kar uygulaması yapılmış olacak.

Yani zarar dahi olsa % 10 matrah üzerinden vergileme yapılacak.

Bu uygulama “Kurumlar Vergisi Mükellefleri” için de geçerli olacak.

Bu şekilde vergilendirilecek mükelleflerin faaliyetine ilişkin giderler dikkate alınmayacak ve bu kazanca herhangi bir indirim veya istisna uygulanmayacaktır.

Kazançları bu şekilde tespit edilenlerin bu faaliyetlerine ilişkin gider veya maliyetleri vergiye tabi diğer kazanç veya iratlarının tespitinde dikkate alınamayacaktır.

Diğer taraftan; bu haktan yararlanan mükellefler 2 yıl geçmedikçe bu usulden vazgeçemeyecekler.

Merkez Bankasının Ayırması Gereken İhtiyat Akçesi

Merkez Bankasının yıllık safi karının yüzde 20'sinin ihtiyat akçesi olarak ayrılması sonlandırılıyor.

Buna göre son yıl karından ayrılan ihtiyat akçesi hariç, birikmiş ihtiyat akçeleri her yıl kara katılarak dağıtılabilecek.

Türk Ticaret Kanununda sermayenin % 20'sine ulaşıncaya kadar ihtiyat akçesi ayrılması gerekir.

Merkez Bankasının 25 bin TL sermayesi olduğu dikkate alındığında 5 bin TL gibi bir tutara tekabül edecek olan birinci tertip yedek akçeyi aşan kısımlar Merkez Bankası için hiç ayrılmayacak ve ortaklara yani hazineye dağıtılabilecek.

İkinci tertip yedek akçenin %10 oranında ayrılmasını öngören mevcut düzenleme Türk Ticaret Kanunu ile uyumlu biçimde ve 'fevkalade' nitelemesi olmaksızın uygulanmaya devam ediyor.

Buna göre Kanunun yürürlüğe gireceği tarihe kadar ayrılmış ihtiyat akçelerinin tamamı, birikmiş fevkalade ihtiyat akçelerinin son yılın karından ayrılan kısmı hariç tamamı Genel Kurul kararı aranmadan Hazineye intikal edebilecek. [1] Sirkülerimizle vermiş olduğumuz bilgiler belli bir konu(lar) veya haber(ler)in detaylı açıklaması olmayıp, genel çerçevede bilgi ve fikir vermek amaçlıdır. Bu sebeple; muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda önerileri kapsamamaktadır. Daha detaylı ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda; konusuna hakim profesyonel bir danışmanlık olan YATIRIM Yeminli Mali Müşavirlik & Bağımsız Denetim ile irtibata geçiniz.

Yorumlar

Makaleler

Tüm Hakları Saklıdır. © 2020