• 444 4 208
  • info@yatirimymm.com

Kredi Kullanacak Olanlara Getirilen Bağımsız Denetim Esasları

  • Anasayfa
  • /
  • Sirküler
  • /
  • Kredi Kullanacak Olanlara Getirilen Bağımsız Denetim Esasları

Kredi Kullanacak Olanlara Getirilen Bağımsız Denetim Esasları

YATIRIM
Yeminli Mali Müşavirlik&Bağımsız Denetim
Sirküleri[1]-2019/13

 

YATIRIM YMM ve BAĞIMSIZ DENETİM olarak yeni uygulamaya konulan “kredi borcu olanlar için getirilen bağımsız denetim” esaslarına ilişkin bilgilendirme ihtiyacı duyulmuştur.

1) Bağımsız denetim şartı kimler için geçerli olacak?

Bağımsız denetim kaydı, kredi kullanan ve/veya kullanacak kredi müşterileri için geçerli olacaktır.

2) Uygulamanın dışında olan var mı?

Bankalar ve finansal kuruluşlar bağımsız denetim şartının dışında tutulmuştur.

3) Bağımsız denetime tabi tutulmak için bir sınır belirlenmiş midir?

Bankacılık sektöründeki toplam riski “talep edilen kredi” dahil, Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi nezdindeki en güncel bilgilere göre “100 milyon TL ve üzerinde” olan kredi müşterileri için geçerli olacaktır.

4) Bağısız denetim raporu ne zaman kredi kuruluşuna ibraz edilir?

Bağımsız denetim raporunun kredi tahsis aşamasında; yani kredi tahsisinden önce kredi kuruluşuna ibraz edilmesi gerekir.

5) Hangi finansal tablolar bağımsız denetime, nasıl tabi olacaktır?

a)      Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan muhasebe ve finansal raporlama standartları çerçevesinde konsolide finansal tablo hazırlama yükümlülüğü bulunanlardan konsolide, konsolide finansal tablo hazırlama yükümlülüğü bulunmayanlardan konsolide olmayan, aynı standartlara uygun olarak hazırlanıp Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yetkilendirilmiş bağımsız denetim kuruluşlarınca denetlenmiş en güncel finansal tablolarının,

b)      Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan muhasebe ve finansal raporlama standartlarında tanımlandığı şekilde başka bir işletmenin bağlı ortaklığı olanlardan, söz konusu standartlardaki tanımlamalara uyan ana ortaklıklarının Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yetkilendirilmiş bağımsız denetim kuruluşlarınca denetlenmiş en güncel konsolide finansal tablolarının,

c)      Başka işletmelerin tek başına kontrolünde olmayan ancak müşterek kontrol edilen bir işletme olanlardan, müşterek kontrol eden işletmelerin her birinin Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan muhasebe ve finansal raporlama standartları çerçevesinde hazırlanmış ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yetkilendirilmiş bağımsız denetim kuruluşlarınca denetlenmiş en güncel haliyle varsa konsolide, yoksa konsolide olmayan finansal tablolarının,

d)      (a), (b) ve (c) maddelerinde belirtilen finansal tablolarda yer verilen bilgilerden hareketle hazırlanacak ve bağımsız denetim kuruluşunun güvence raporunu içeren Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelik’e ekli Ek-4’te verilen analiz tablosunun,

e)      Anonim ortaklık olanlardan, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 3/1/2014 tarihli ve 28871 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)’nde yer alan kurumsal yönetim ilkelerine uyum raporunun,

Bankalara ibraz edilmesi zorunludur.

6) Kredi kullanacakların tümü kurumsal yönetim ilkelerine tabi olacak mıdır?

Aşağıda sayılan ortaklıklar, bu Tebliğin kurumsal yönetim ilkelerine ilişkin İkinci Bölümünde yer alan hükümlerine tabi değildir:

a)      Payları borsada işlem görmeyen halka açık ortaklıklar.

b)      Payları Ulusal Pazar, İkinci Ulusal Pazar veya Kurumsal Ürünler Pazarı dışındaki diğer pazar, piyasa veya platformlarında işlem gören ortaklıklar.

c)      Paylarının ilk defa halka arz edilmesi ve/veya borsada işlem görmeye başlaması için Kurula başvuran/başvurulan ortaklıklardan; payları Ulusal Pazar, İkinci Ulusal Pazar veya Kurumsal Ürünler Pazarı dışındaki diğer pazar, piyasa veya platformlarında işlem görecek olanlar.

d)      7/8/1989 tarihli ve 89/14391 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Karara göre dışarıda yerleşik sayılan ortaklıklar.

7) Kurumsal yönetim ilkelerine tabi olmayan anonim ortaklıklar için ayrı bir uygulama var mı?

Kurumsal Yönetim Tebliğine tabi olmayan anonim ortaklıklar açısından 5.sorudaki (d) maddesi uyarınca hazırlanacak rapor, kurumsal yönetim ilkelerinden; yönetim kurulunun işlevi, faaliyet esasları ve yönetim kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere sağlanacak mali haklara ilişkin ilkeler bakımından Kurumsal Yönetim Tebliğinde yer alan hükümler kıyasen dikkate alınmak suretiyle ve anılan Tebliğe uygun şekilde hazırlanır.

8) Yurtdışında yerleşik olanlar için uygulama nasıl olacak?

Bankalarca alınması zorunlu tutulan finansal tablolar, yurt dışında yerleşik kredi müşterileri bakımından, tabi oldukları yabancı mevzuat uyarınca düzenleyecekleri uluslararası standartlara uygun dipnotlarını da içeren bilanço ile kâr ve zarar cetvelleri ile bunlara ek finansal tabloları ifade eder. Yurt dışında yerleşik kredi müşterileri açısından 5.sorudaki (d) maddesi uygulanmaz.

9) Bağımsız denetim raporu bir seferliğine düzenlenecek?

Bankalara ibrazı ve bağımsız denetime tabi tutulması öngörülen ve yukarıda sayılan finansal tabloların, Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelik’e ekli Ek-4’te verilen analiz tablosunun ve kurumsal yönetim ilkeleri uyum raporunun,

        i.            Kredi ilişkisinin devam ettiği sürece

      ii.            Her yıl hesap dönemini izleyen altı ay içinde

ilgili  kredi kuruluşuna ibraz edilmesine devam olunması zorunlu olacaktır.[1] Sirkülerimizle vermiş olduğumuz bilgiler belli bir konu(lar) veya haber(ler)in detaylı açıklaması olmayıp, genel çerçevede bilgi ve fikir vermek amaçlıdır. Bu sebeple; muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda önerileri kapsamamaktadır. Daha detaylı ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda; konusuna hakim profesyonel bir danışmanlık olan YATIRIM Yeminli Mali Müşavirlik & Bağımsız Denetim ile irtibata geçiniz.

Yorumlar

Makaleler

Tüm Hakları Saklıdır. © 2020