• 444 4 208
  • info@yatirimymm.com

Geçici İthalatın Ba ve Bs Formlarında Bildirimi

Geçici İthalatın Ba ve Bs Formlarında Bildirimi

YATIRIM
Yeminli Mali Müşavirlik&Bağımsız Denetim
Sirküleri[1]-2019/05

 

YATIRIM YMM ve Bağımsız Denetim olarak bilgilendirme ihtiyacı duyulmuştur.

Dahilde işleme izin belgesi kapsamında yapılan ithalatlarda Ba  bildirim formuna  dahil edilecek tutar ile işlendikten sonra geçici ithalat kapsamında geri gönderilen eşyanın Bs formunda bildirilmesine ilişkin tutarlar bu sirkünün konusunu teşkil etmektedir.

Ba Formunda Bildirimi

1.      İthalatta verginin matrahını oluşturan tutar, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 21.maddesi gereğince;

2.      İthal edilen malın gümrük vergisi tarhına esas olan kıymeti,

3.      Gümrük vergisinin kıymet esasına göre alınmaması veya malın gümrük vergisinden muaf olması halinde sigorta ve navlun bedelleri dahil (CIF) değeri,

4.      Bunun belli olmadığı hallerde malın gümrükçe tespit edilecek değeri, ithalat sırasında ödenen her türlü vergi, resim, harç ve paylar, gümrük beyannamesinin tescil tarihine kadar yapılan diğer giderler ve ödemelerden vergilendirilmeyenler ile mal bedeli üzerinden hesaplanan fiyat farkı, kur farkı gibi ödemeler olarak belirlendiğinden

Kat’i ithalat ve dahilde işleme izin belgesi kapsamında yapılan ithalatın Ba formu ile bildirilmesinde gümrük beyannamesi üzerinde yazılı olan KDV matrahını oluşturan KDV hariç bedelin dikkate alınması gerekir.

Bs Formunda Bildirimi

Bedelsiz ithalat karşılığında yapılan ihracat işleminin Bs formu ile bildirilmesinde ise ihracat işlemi yapılacak olan mala ilişkin düzenlenen faturada yer alan, mal bedeli ve işçilik tutarı toplamının esas alınması gerekmektedir.

[1] Sirkülerimizle vermiş olduğumuz bilgiler belli bir konu(lar) veya haber(ler)in detaylı açıklaması olmayıp, genel çerçevede bilgi ve fikir vermek amaçlıdır. Bu sebeple; muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda önerileri kapsamamaktadır. Daha detaylı ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda; konusuna hakim profesyonel bir danışmanlık olan YATIRIM Yeminli Mali Müşavirlik & Bağımsız Denetim ile irtibata geçiniz.

Yorumlar

Makaleler

Tüm Hakları Saklıdır. © 2020