• 444 4 208
  • info@yatirimymm.com

AYNİ BAĞIŞLARIN KURUM KAZANCINDAN İNDİRİLMESİ

AYNİ BAĞIŞLARIN KURUM KAZANCINDAN İNDİRİLMESİ

YATIRIM
Yeminli Mali Müşavirlik&Bağımsız Denetim
Sirküleri[1]-2020/17

 

Kurumlar Vergisi mükellefi olan şirketler tarafından Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına ayakkabı, yiyecek, giyecek... vb. ayni bağış yapılması halinde kurum kazandan indirilmesi bazı koşullara bağlanmıştır.

Bu tür ayni bağış durumlarında bağışlanan mallar için fatura veya sevk irsaliyesi düzenlenerek söz konusu vakıflara gönderildiği gibi bazı durumlarda vakıflarca ayni yardım tutanağı düzenlenerek bağış yapan tarafa verilebilmektedir.

3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanununun 'Vakıflar' başlıklı 7.maddesinde;

'Bu Kanunun amacına uygun faaliyet ve çalışmalar yapmak ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara nakdî ve aynî yardımda bulunmak üzere her il ve ilçede sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları kurulur.

...'

hükmü yer almaktadır.

Aynı Kanunun 'Muafiyetler' başlıklı 9.maddesinde;

'Bu Kanunla kurulan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları;

a) Kurumlar Vergisinden, (iktisadi işletmeler hariç),

b) Yapılacak bağış ve yardımlar sebebiyle Veraset ve İntikal Vergisinden,

c) Sahip oldukları taşınır ve taşınmaz mallar ve yapacakları tüm muameleler dolayısıyla her türlü vergi, resim, harç ve fonlardan,

d) Vakıflar, Vakıflar Genel Müdürlüğünce vakıflardan tahsil edilen teftiş ve denetleme masraflarına katılma paylarından,

e) Her türlü döner sermaye ücretlerinden,

Muaftır.

Fona ve Vakfa yapılacak bağış ve yardımlar her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır. Bu bağış ve yardımlar Kurumlar ve Gelir Vergisi matrahından indirilebilir.' hükmü yer almaktadır.    

Buna göre;

3294 sayılı Kanun kapsamında kurulan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına yapılan ayni ve nakdi bağışların anılan Kanun ve ilgili mevzuata uygun belgelerle tevsik edilmesi halinde;

·         Bu bağışların tamamının kurumlar vergisi matrahının tespitinde beyanname üzerinde kurum kazancından indirim konusu yapılması

mümkün bulunmaktadır.[1] Sirkülerimizle vermiş olduğumuz bilgiler belli bir konu(lar) veya haber(ler)in detaylı açıklaması olmayıp, genel çerçevede bilgi ve fikir vermek amaçlıdır. Bu sebeple; muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda önerileri kapsamamaktadır. Daha detaylı ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda; konusuna hakim profesyonel bir danışmanlık olan YATIRIM Yeminli Mali Müşavirlik & Bağımsız Denetim ile irtibata geçiniz.

Yorumlar

Makaleler

Tüm Hakları Saklıdır. © 2020