• 444 4 208
  • info@yatirimymm.com

İŞLETME DÖNEMİNDE İNDİRİMLİ KURUMLAR VERGİSİ UYGULAMASI

  • Anasayfa
  • /
  • Makaleler
  • /
  • İŞLETME DÖNEMİNDE İNDİRİMLİ KURUMLAR VERGİSİ UYGULAMASI

İŞLETME DÖNEMİNDE İNDİRİMLİ KURUMLAR VERGİSİ UYGULAMASI

 

I.KAPSAM

Kurumlar vergisi mükellefleri;

Ekonomi Bakanlığınca yatırım teşvik belgesine bağlanan yatırımlardan olmak şartıyla

1)      Yatırımın kısmen veya

2)      Tamamen işletilmesine başlanıldığı hesap döneminden itibaren

elde ettikleri kazançları dolayısıyla indirimli kurumlar vergisi uygulamasından faydalanabilirler.

Yatırım teşvik belgesi kapsamındaki yatırımlardan elde edilen kazançların yanı sıra toplam yatırıma katkı tutarının Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen kısmına ilişkin olarak yatırım döneminde diğer faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlarına da indirimli kurumlar vergisi uygulanması mümkün hale gelmiştir.

İndirimli vergi oranı uygulamasından gelir vergisi mükellefleri de yararlanabilecektir.

I.1.İndirimli Vergi Oranından Yararlanamayacak Mükellefler

Aşağıdaki mükellefler indirimli Kurumlu Vergisi uygulamasından yararlanması mümkün değildir.

1)      Finans ve sigortacılık sektörlerinde faaliyet gösteren kurumlar,

2)      İş ortaklıkları,

3)      Taahhüt işlerinden olup;

a)    16/7/1997 tarihli ve 4283 sayılı Yap-İşlet Modeli ile Elektrik Enerjisi Üretim Tesislerinin Kurulması ve İşletilmesi ile Enerji Satışının Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve 8/6/1994 tarihli ve 3996 sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanun kapsamında yapılan yatırımlar ile

b)   Rödovans sözleşmelerine bağlı olarak yapılan yatırımlar

II.İNDİRİMLİ KURUMLAR VERGİSİ UYGULAMASI

Yatırım teşvik belgesi kapsamındaki yatırımlardan elde edilen kazançlara;

a)      İlgili teşvik belgesinde yer alan yatırıma katkı ve

b)      Vergi indirim oranları dikkate alınarak

yatırımın kısmen veya tamamen işletilmesine başlanılan hesap döneminden itibaren, yatırıma katkı tutarına ulaşılıncaya kadar indirimli kurumlar vergisi uygulanabilir.

Yatırıma katkı tutarı, indirimli kurumlar vergisi uygulanmak suretiyle tahsilinden vazgeçilen vergi yoluyla yatırımların Devletçe karşılanacak tutarıdır.

Yatırıma katkı oranı, yatırıma katkı tutarının yapılan toplam yatırım tutarına bölünmesi suretiyle bulunacak oranı ifade etmektedir.

II.1.Yatırıma Katkı Tutarının Hesaplanmasında Dikkate Alınmayacak Yatırım Harcamaları

14/7/2009 tarih ve 2009/15199 sayılı ve 15/6/2012 tarih ve 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Bakanlar Kurulu Karar (Karar)’ları uyarınca;

1)      Arazi,

2)      Arsa,

3)      Royalti,

4)      Yedek parça ve

5)      Amortismana tâbi olmayan diğer harcamalar

indirimli kurumlar vergisi uygulamasına konu edilemez.

Buna göre; yatırıma katkı tutarının hesaplanmasında arazi, arsa, royalti ve yedek parça harcamaları ile amortismana tâbi olmayan diğer harcamalar dikkate alınmaz.

II.2.Geçici Vergi Dönemlerinde İndirimli Kurumlar Vergisi Uygulaması

Yatırım teşvik belgesi kapsamındaki yatırımlardan elde edilen kazançlarla ilgili olarak indirimli kurumlar vergisi uygulamasına;

a)      Yatırımın kısmen veya

b)      Tamamen işletilmeye başlandığı

geçici vergi döneminden itibaren başlanılarak uygulanabilir.

Buna göre; yatırımın işletilmeye başlandığı geçici vergi döneminden itibaren yatırımdan elde edilen kazanca, teşvik belgesinde yer alan ve vergi indirimi içeren yatırım tutarını aşmamak şartıyla gerçekleştirilen yatırım harcaması dolayısıyla hak kazanılan yatırıma katkı tutarına ulaşılıncaya kadar indirimli oranda kurumlar vergisi uygulanır.

Örnek 1:

(A) AŞ’nin yatırım teşvik belgesi kapsamındaki yatırımının toplam tutarı 5.000.000 TL ve yatırıma katkı oranı % 25’tir. Bu durumda toplam yatırıma katkı tutarı aşağıdaki ş

Toplam yatırıma katkı tutarı


=

Toplam yatırım harcaması x Yatırıma katkı oranı

 

=

5.000.000 TL x %25

 

=

1.250.000 TL

ekilde hesaplanacaktır.

Hesaplanan 1.250.000 TL toplam yatırıma katkı tutarı, yatırımdan elde edilen kazanca indirimli kurumlar vergisi uygulanmak suretiyle Devletin tahsilinden vazgeçeceği kurumlar vergisi tutarını ifade etmektedir.

Örnek 2:

Yeni kurulan (B) AŞ’nin 2018 hesap döneminde başlamış olduğu ve yatırım teşvik belgesi kapsamındaki komple yeni yatırımının toplam tutarı 8.000.000 TL’dir. 2019 hesap döneminde kısmen işletilmeye başlanan bu yatırımın 1.000.000 TL’lik kısmı gerçekleştirilmiş ve (B) AŞ söz konusu yatırımdan bu hesap döneminde 300.000 TL kazanç elde etmiştir. (Yatırıma katkı oranı: %40, vergi indirim oranı: %60)

Toplam yatırıma katkı tutarı

=

Toplam yatırım harcaması x Yatırıma katkı oranı

 

=

8.000.000 TL x %40

 

=

3.200.000 TL

 2019 hesap döneminde hak kazanılan yatırıma katkı tutarı

 =

 Gerçekleştirilen yatırım harcaması x Yatırıma katkı oranı

 

=

1.000.000 TL x %40

 

=

400.000 TL

       

Buna göre; (B) AŞ’nin yatırım teşvik belgesi kapsamındaki bu yatırımından 2019 hesap döneminde elde ettiği kazanca uygulanacak indirimli kurumlar vergisi oranı ile yararlanılan yatırıma katkı tutarı aşağıdaki gibi dikkate alınması gerekir.

Uygulanacak İndirimli KV oranı

:

 [KV oranı - (KV oranı x Vergi indirim oranı)]

 

:

[%20 - (%20 x %60)] = [%20 - %12] = %8

 Buna göre;

- Yatırımdan elde edilen kazanç ................................................................... ..: 300.000 TL

- İndirimli KV olmasaydı ödenecek KV (300.000 TL x %20)…….................:  60.000 TL

- İndirimli orana göre hesaplanan KV (300.000 TL x %8)……......................:  24.000 TL

- Yararlanılan yatırıma katkı tutarı (60.000 TL - 24.000 TL)…......................:  36.000 TL

(B) AŞ’nin yatırım teşvik belgesi kapsamındaki yatırımının kısmen işletilmesinden 2019 hesap döneminde elde ettiği 300.000 TL kazancına indirimli kurumlar vergisi uygulanmak suretiyle faydalandığı yatırıma katkı tutarı 36.000 TL’dir. Dolayısıyla, yapılan yatırım harcaması nedeniyle 2019 hesap döneminde hak kazanılan 400.000 TL’lik yatırıma katkı tutarının bu dönemde faydalanılamayan (400.000 TL - 36.000 TL) 364.000 TL’lik kısmından izleyen hesap dönemlerinde bu yatırımdan elde edilen kazançlara indirimli vergi oranı uygulanmak suretiyle yararlanılabilecektir.

III. YATIRIM DÖNEMİNDE DİĞER FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN KAZANÇLARDA İNDİRİMLİ KURUMLAR VERGİSİ UYGULAMASI

Yatırım teşvik belgesine sahip mükelleflerin 6322 sayılı Kanunla yapılan bu değişiklikten sonra yayımlanan 2012/3305 sayılı Karar kapsamında düzenlenmiş yatırım teşvik belgeleri kapsamındaki yatırımlarına fiilen başladıkları tarihten itibaren, hesaplanacak yatırıma katkı tutarına mahsuben;

1)      Toplam yatırıma katkı tutarının Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen oranını geçmemek ve

2)      Gerçekleştirilen yatırım harcaması tutarını aşmamak

şartıyla, yatırım döneminde diğer faaliyetlerinden 1/1/2013 tarihinden itibaren elde ettikleri kazançlarına indirimli kurumlar vergisi uygulanması mümkün bulunmaktadır.

Buna göre, 2012/3305 sayılı Karar kapsamında düzenlenmiş yatırım teşvik belgeleri kapsamındaki yatırımların yatırım döneminde, mükelleflerin diğer faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlarına indirimli kurumlar vergisi uygulanmak suretiyle kısmen yararlanılabilecek yatırıma katkı tutarı, en fazla toplam yatırıma katkı tutarının Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen oranına tekabül eden kısmı kadar olabilecektir.

Yatırım döneminde, yatırım teşvik belgesi kapsamında gerçekleştirilen yatırım harcamasının, bu dönemde yararlanılabilecek yatırıma katkı tutarından (toplam yatırıma katkı tutarının Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen oranına tekabül eden kısmı) daha düşük olması halinde diğer faaliyetlerden yatırım döneminde elde edilen kazançlara indirimli kurumlar vergisi uygulanmak suretiyle kısmen yararlanılacak yatırıma katkı tutarı, gerçekleştirilen yatırım harcaması tutarını aşamayacaktır.

III.1.Yatırım Dönemi Kavramı

Diğer faaliyetlerden elde edilen kazançlara indirimli kurumlar vergisi uygulanması açısından “yatırım dönemi” ifadesinden, yatırım teşvik belgesi kapsamındaki yatırıma fiilen başlanılan tarihi içeren geçici vergilendirme döneminin başından tamamlama vizesi yapılması amacıyla müracaat tarihini içeren geçici vergilendirme döneminin son gününe kadar olan sürenin anlaşılması gerekmektedir.

Öte yandan yatırımın fiilen tamamlandığı tarihin, tamamlama vizesinin yapılmasına ilişkin olarak yapılan müracaat tarihinden önceki bir geçici vergilendirme dönemine isabet etmesi halinde ise yatırımın fiilen tamamlandığı tarihi içeren geçici vergilendirme döneminin son gününün yatırım döneminin sona erdiği tarih olarak dikkate alınması gerekmektedir.

Örnek 1:

(D) AŞ 2012/3305 sayılı Karara göre düzenlenmiş yatırım teşvik belgesi kapsamındaki toplam 20.000.000 TL’lik yatırımına 2 Mart 2013 tarihinde başlamış olup bu yatırıma ilişkin olarak 2013 hesap dönemi sonu itibarıyla 12.000.000 TL tutarında yatırım harcaması yapmıştır.

2014 hesap döneminde de devam eden bu yatırımını henüz işletmeye başlamamış olan (D) AŞ 2013 hesap döneminde diğer faaliyetlerinden 28.000.000 TL kazanç elde etmiş olup bu tutar aynı zamanda (D) AŞ’nin kurumlar vergisi matrahıdır. (Yatırıma katkı oranı: %40, vergi indirim oranı: %80, yatırıma katkı tutarının yatırım döneminde kullanılabilecek kısmı: %50)

(D) AŞ, henüz işletilmeyen bu yatırımından kazanç elde etmediği için 2013 hesap döneminde sadece diğer faaliyetlerinden elde ettiği kazançlarına indirimli kurumlar vergisi uygulayabilecektir.

Diğer faaliyetlerden elde edilen kazançlara indirimli kurumlar vergisi uygulamasındaki üst sınır:

- 1. sınır:

 Yatırım döneminde yararlanılabilecek yatırıma katkı tutarı

=

 [(Toplam yatırım harcaması x Yatırıma katkı oranı) x Belirlenen oran]

 

=

[(20.000.000 TL x %40) x %50]

 

=

4.000.000 TL

- 2. sınır:

Gerçekleştirilen yatırım harcaması

=

12.000.000 TL

2012/3305 sayılı Karar kapsamında düzenlenmiş yatırım teşvik belgeleri kapsamındaki yatırımların yatırım döneminde mükelleflerin diğer faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlarına indirimli kurumlar vergisi uygulanmak suretiyle kısmen yararlanılabilecek yatırıma katkı tutarı, en fazla toplam yatırıma katkı tutarının Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen oranına tekabül eden kısmı kadar olabileceğinden;

(D) AŞ’nin yatırım döneminde diğer faaliyetlerinden elde ettiği kazançlara, yararlanılacak yatırıma katkı tutarı 4.000.000 TL’yi geçmemek üzere indirimli kurumlar vergisi uygulanabilecektir.

Buna göre; (D) AŞ’nin 2013 hesap döneminde diğer faaliyetlerden elde ettiği kazançlarına ilişkin kurumlar vergisi uygulaması aşağıdaki gibi olacaktır.

İndirimli KV oranı      : [KV oranı - (KV oranı x Vergi indirim oranı)]

: [%20 - (%20 x %80)] = [%20 - %16] = % 4

 - Diğer faaliyetlerden elde edilen kazanç (KV matrahı) .....................

: 28.000.000 TL

- İndirimli KV olmasaydı ödenecek KV ..............................................

: 5.600.000 TL

- Yatırım döneminde yararlanılabilecek yatırıma katkı tutarı ..............

: 4.000.000 TL

- İndirimli KV matrahı [Yararlanılabilecek yatırıma katkı tutarı / (KV oranı - İndirimli KV oranı)] [4.000.000 TL / (%20 - %4)]..............................................................

 

: 25.000.000 TL

- İndirimli orana tabi matrah üzerinden hes. KV (25.000.000 TL x %4)

: 1.000.000 TL

- Genel orana tabi matrah (28.000.000 TL - 25.000.000 TL) ................

: 3.000.000 TL

 

- Genel orana tabi matrah üzerinden hes. KV (3.000.000 TL x %20)…

: 600.000 TL

- Hesaplanan toplam KV (1.000.000 TL + 600.000 TL) .....................

: 1.600.000 TL

(D) AŞ’nin yatırım döneminde diğer faaliyetlerden elde ettiği kazancının 25.000.000 TL’lik kısmına indirimli kurumlar vergisi oranı uygulanması nedeniyle tahsilinden vazgeçilen kurumlar vergisi tutarı [(25.000.000 TL x %20) - (25.000.000 TL x %4)] 4.000.000 TL’dir.

Buna göre; (D) AŞ, bu yatırımı dolayısıyla yatırım döneminde yararlanabileceği yatırıma katkı tutarının (4.000.000 TL) tamamından, 2013 hesap döneminde diğer faaliyetlerden elde edilen kazancına indirimli kurumlar vergisi uygulanmak suretiyle faydalanmıştır.

Dolayısıyla, (D) A.Ş.’nin henüz tamamlanmamış bu yatırımı nedeniyle 2014 ve sonraki hesap dönemlerinde diğer faaliyetlerinden elde ettiği kazançlarına indirimli kurumlar vergisi uygulanmasına imkân bulunmamaktadır.

Öte yandan, toplam yatırıma katkı tutarının kalan [(20.000.000 TL x %40) - 4.000.000 TL]

4.000.000 TL’lik kısmının, bu yatırımın işletilmesinden elde edilecek kazançlara indirimli kurumlar vergisi uygulanmak suretiyle kullanılabileceği şüphesizdir.

Örnek 2:

(E) AŞ, 2012/3305 sayılı Karara göre düzenlenmiş yatırım teşvik belgesi kapsamındaki toplam 35.000.000 TL tutarındaki yatırımına 18/3/2013 tarihinde başlamış olup 2013 hesap dönemi içinde bu yatırımına ilişkin olarak 2.800.000 TL yatırım harcaması yapmıştır. (Yatırıma katkı oranı: %30, vergi indirim oranı: %70, yatırıma katkı tutarının yatırım döneminde kullanılabilecek kısmı: %30)

(E) AŞ yatırımını 12 Mart 2014 tarihinde fiilen tamamlamış olup 15 Mart 2014 tarihinde tamamlama vizesinin yapılması için müracaat etmiştir.

Hesap dönemi olarak takvim yılını kullanan (E) AŞ, 2013 hesap döneminin 1. geçici vergi döneminden itibaren diğer faaliyetlerinden elde ettiği kazançlara indirimli kurumlar vergisini uygulayabilecektir.

(E) AŞ 2013 hesap döneminde diğer faaliyetlerinden 25.000.000 TL kazanç elde etmiştir. Bu dönemde (E) AŞ’nin söz konusu yeni yatırımından herhangi bir kazancı bulunmamaktadır.

Diğer faaliyetlerden elde edilen kazançlara indirimli kurumlar vergisi uygulamasındaki üst sınır:

- 1. sınır:

Yatırım döneminde yararlanılabilecek yatırıma katkı tutarı

=

 [(35.000.000 TL x %30) x %30]

 

=

3.150.000 TL

- 2. sınır:

Gerçekleştirilen yatırım harcaması……………………

=

2.800.000 TL

 

Gerçekleştirilen yatırım harcaması                       =    2.800.000 TL

Dolayısıyla, (E) AŞ’nin yatırım dönemi içinde yer alan 2013 hesap döneminde diğer faaliyetlerinden elde ettiği 25.000.000 TL kazancına, yararlanılacak yatırıma katkı tutarı 2.800.000 TL’yi geçmemek üzere, indirimli kurumlar vergisi uygulanabilecektir.

İndirimli KV oranı [%20 - (%20 x %70)] = [%20 - %14] .............  :  % 6

- Diğer faaliyetlerden elde edilen kazanç (KV matrahı) ................. :25.000.000 TL

- İndirimli KV olmasaydı ödenecek KV ......................... ............... :  5.000.000 TL

- Yatırım döneminde yararlanılabilecek yatırıma katkı tutarı

(2013 hesap döneminde yapılan harcama nedeniyle) .................     :  2.800.000 TL

- İndirimli KV matrahı [2.800.000 / (%20 - %6)] ........................... :20.000.000 TL

- İndirimli orana tabi matrah üzerinden hesaplanan KV

(20.000.000 TL x %6) ................................................. .................  :  1.200.000 TL

- Genel orana tabi matrah (25.000.000 TL - 20.000.000 TL) ......... :  5.000.000 TL

- Genel orana tabi matrah üzerinden hesaplanan KV

(5.000.000 TL x %20) ..................................................................   :  1.000.000 TL

- Ödenecek toplam KV (1.200.000 TL + 1.000.000 TL) ................ :  2.200.000 TL

2013 hesap döneminde diğer faaliyetlerden elde edilen kazanca indirimli kurumlar vergisi oranı uygulanması nedeniyle tahsilinden vazgeçilen kurumlar vergisi tutarı [(20.000.000 TL x %20) - (20.000.000 TL x %6)] 2.800.000 TL’dir. Buna göre, toplam yatırıma katkı tutarının yatırım döneminde yararlanılabilecek 3.150.000 TL’lik kısmından kalan (3.150.000 - 2.800.000 TL) 350.000 TL’lik tutar için en az bu tutar kadar ilave yatırım harcaması yapılmış olması kaydıyla yatırım dönemi içinde yer alan izleyen hesap döneminde diğer faaliyetlerden elde edilen kazançlara indirimli kurumlar vergisi uygulanabilecektir.

Öte yandan, toplam yatırıma katkı tutarının yatırım döneminde kullanılmayan kısmının, hak kazanılan yatırıma katkı tutarını aşmamak üzere, bu yatırımın işletilmesinden elde edilecek kazançlara indirimli kurumlar vergisi uygulanmak suretiyle kullanılabileceği tabiidir.

(E) AŞ’nin yatırımının 12 Mart 2014 tarihinde fiilen tamamlanması nedeniyle 2014 hesap döneminin 1. geçici vergilendirme döneminde yatırım dönemi sona erdiğinden, 2014 hesap döneminin 2. geçici vergilendirme döneminden itibaren diğer faaliyetlerden elde ettiği kazançları için söz konusu yatırım teşvik belgesi kapsamında indirimli kurumlar vergisi uygulanması mümkün bulunmamaktadır.

(E) AŞ’nin, yatırım dönemi içerisinde yer alan 2014 hesap döneminin 1. geçici vergilendirme döneminde diğer faaliyetlerinden elde ettiği kazançlarına yararlanacağı yatırıma katkı tutarı (toplam yatırıma katkı tutarının yatırım döneminde yararlanılabilecek kısmından kalan) 350.000 TL’yi aşmamak üzere indirimli kurumlar vergisi uygulanabilecektir.

Ayrıca 2014 hesap döneminin izleyen geçici vergilendirme dönemlerine ait geçici vergi beyannameleri ile hesap dönemine ilişkin kurumlar vergisi beyannamesi üzerinde 1. geçici vergilendirme döneminde diğer faaliyetlerden elde edilen kazançlarla sınırlı olmak üzere indirimli kurumlar vergisinden faydalanabilecektir.

Diğer taraftan; (E) AŞ’nin yatırım döneminden sonra diğer faaliyetlerinden elde ettiği kazançlar genel oranda kurumlar vergisine tabi tutulacak olup bu dönemden itibaren, toplam yatırıma katkı tutarının yatırım döneminde kullanılmayan kısmına ulaşılıncaya kadar, sadece yatırım teşvik belgesi kapsamındaki bu yatırımdan elde edilen kazançlara indirimli kurumlar vergisi uygulanabilecektir.

Örnek 3:

(F) AŞ’nin yatırım teşvik belgesi kapsamında 2014 hesap döneminde başlamış olduğu yatırımının toplam tutarı 10.000.000 TL’dir. 2014 hesap döneminde kısmen işletilmeye başlanan bu yatırımın 6.000.000 TL’lik kısmı gerçekleştirilmiş ve (F) AŞ 2014 hesap döneminde bu yatırımından 2.000.000 TL, diğer faaliyetlerinden de 20.000.000 TL kazanç elde etmiştir. (Yatırıma katkı oranı: %40, vergi indirim oranı: %80, yatırıma katkı tutarının yatırım döneminde kullanılabilecek kısmı: %30)

Bu durumda;

Yatırıma katkı tutarı

=

Toplam yatırım harcaması x Yatırıma katkı oranı

 

 

=

10.000.000 TL x %40 

 

 

=

4.000.000 TL

 

2014 hesap döneminde gerçekleştirilen yatırım dolayısıyla hak kazanılan yatırıma katkı tutarı

=

Gerçekleştirilen yatırım harcaması(x)Yatırıma katkı oranı

 

 

=

6.000.000 TL x %40

 

 

=

2.400.000 TL

 

İndirimli KV oranı

=

[KV oranı - (KV oranı x Vergi indirim oranı)]

 

=

[%20 - (%20 x %80)] =

 

=

[%20 - %16]

 

=

% 4

         

 

- Yatırımdan elde edilen kazanç ...................................................................... : 2.000.000 TL

- İndirimli KV olmasaydı ödenecek KV .......................................................... :   400.000 TL

- İndirimli KV oranı .......................................................................................... : %4

- İndirimli orana göre hesaplanan KV (2.000.000 TL x %4) ............................: 80.000 TL

- Yararlanılan yatırıma katkı tutarı (400.000 TL - 80.000 TL) ........................: 320.000 TL

(F) AŞ yatırım teşvik belgesi kapsamındaki henüz tamamlanmamış yatırımından 2014 hesap döneminde elde ettiği 2.000.000 TL kazancı üzerinden indirimli orana göre (%4 oranında) hesaplanan 80.000 TL kurumlar vergisini ödeyecek ve 320.000 TL yatırıma katkı tutarından faydalanabilecektir.

Öte yandan, 2015 hesap döneminde 10.000.000 TL’lik yatırımını tamamlayan (F) AŞ’nin teşvik belgesi kapsamındaki yatırımı henüz tamamlanmadığından yatırım döneminde diğer faaliyetlerinden elde ettiği kazançlarına da indirimli kurumlar vergisi uygulanması mümkün bulunmaktadır. Bu kapsamda yararlanılacak yatırıma katkı tutarıyla ilgili hesaplama ise aşağıdaki şekilde olacaktır.

Diğer faaliyetlerden elde edilen kazançlara indirimli kurumlar vergisi uygulamasındaki üst sınır:

- 1. Sınır:

 Yatırım döneminde yararlanılabilecek yatırıma katkı tutarı


=


[(10.000.000 TL x %40) x %30]

 

=

1.200.000 TL

- 2. Sınır:

Gerçekleştirilen yatırım harcaması …………………………………..        :   6.000.000 TL

 

- Kurumlar vergisi matrahı ....................................................................      : 22.000.000 TL

- İndirimli KV olmasaydı ödenecek KV (22.000.000 TL x %20) ……       :   4.400.000 TL

- Yararlanılabilecek azami yatırıma katkı tutarı

(Diğer faaliyetlerden elde edilen kazançlar dolayısıyla) ……………….    :   1.200.000 TL

- İndirimli KV oranı [%20 - (%20 x %80)] = [%20 - %16] .................       : % 4

- İndirimli KV matrahı [1.200.000 / (%20 - %4)]

(Diğer faaliyetlerden elde edilen kazançlar dolayısıyla) .....................        :   7.500.000 TL

- İndirimli KV matrahı toplamı (7.500.000 TL + 2.000.000 TL)……..         9.500.000 TL

- İndirimli orana göre hesaplanan KV (9.500.000 TL x %4) ................           380.000 TL

- Genel orana tabi matrah (20.000.000 TL - 7.500.000 TL) ................       :  12.500.000 TL

- Genel orana göre hesaplanan KV (12.500.000 TL x %20)................        :    2.500.000 TL

- Ödenecek toplam KV (380.000 TL + 2.500.000 TL) ........................       :    2.880.000 TL

- Yararlanılan toplam yatırıma katkı tutarı

(1.200.000 TL + 320.000 TL) ...............................................................      :    1.520.000 TL

Yatırım döneminde yararlanılabilecek yatırıma katkı tutarına ilişkin olarak diğer faaliyetlerden elde edilen kazanca indirimli kurumlar vergisi oranı uygulanması nedeniyle tahsilinden vazgeçilen kurumlar vergisi tutarı [(7.500.000 TL x %20) - (7.500.000 TL x %4)] 1.200.000 TL’dir.

Buna göre, yatırım döneminde diğer faaliyetlerden elde edilen kazançlara indirimli kurumlar vergisi uygulanmak suretiyle yararlanılabilecek 1.200.000 TL’lik toplam yatırıma katkı tutarının tamamından 2014 hesap döneminde faydalanılmıştır. Dolayısıyla, (F) AŞ’nin izleyen hesap dönemlerinde yatırım dönemi devam etse dahi diğer faaliyetlerinden elde ettiği kazançlarına bu yatırımı dolayısıyla indirimli kurumlar vergisi uygulanması mümkün bulunmamakta olup diğer faaliyetlerinden elde ettiği kazançlar genel oranda kurumlar vergisine tabi tutulacaktır.

Öte yandan, toplam yatırıma katkı tutarının kalan (4.000.000 TL - 1.200.000 TL=) 2.800.000 TL’lik kısmının, bu yatırımın işletilmesinden elde edilecek kazançlara indirimli kurumlar vergisi uygulanmak suretiyle kullanılabileceği açıktır.

2014 hesap döneminde bu yatırımın kısmen işletilmesinden elde edilen kazanca indirimli kurumlar vergisi uygulanması nedeniyle (F) A.Ş., [(2.000.000 TL x %20) - (2.000.000 TL x %4)=] 320.000 TL tutarında yatırıma katkı tutarından faydalanmıştır.

Dolayısıyla kalan (2.800.000 TL - 320.000 TL=) 2.480.000 TL’lik yatırıma katkı tutarına ulaşılıncaya kadar gerçekleştirilen yatırım harcaması üzerinden hak kazanılan yatırıma katkı tutarını aşmamak üzere sadece yatırım teşvik belgesi kapsamındaki bu yatırımdan elde edilen kazançlara indirimli kurumlar vergisi uygulanabilecektir.

 

Yorumlar

Makaleler

Tüm Hakları Saklıdır. © 2020