• 444 4 208
  • info@yatirimymm.com

SORU ve CEVAPLARLA KANUN YOLUNDAN VAZGEÇME SİSTEMİ

SORU ve CEVAPLARLA KANUN YOLUNDAN VAZGEÇME SİSTEMİ

Ahmet GÜZEL
Yeminli Mali Müşavir
Bağımsız Denetçi

Kanun yolundan vazgeçme kurumu hangi durumlarda geçerli olacak?

Vergi/ceza ihbarnamesine karşı süresinde açılan davalarda, vergi mahkemesince verilen istinaf yolu açık kararlar ile bölge idare mahkemesince verilen temyiz yolu açık kararlarda

1)      Kaldırılan vergi tutarının %60’ı, tasdik edilen vergi tutarının tamamı ile tasdik edilen vergi tutarına ilişkin vergi ziyaı cezasının %75’i,

2)      Bağlı olduğu vergi aslı dava konusu yapılmayan veya 213 sayılı VUK’nun 359.maddesinde yazılı fiillere iştirak nedeniyle kesilen vergi ziyaı cezaları ile usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının kaldırılan tutarının %25’i ve tasdik edilen tutarının %75’i,

mükellef için geçerli olan kanun yoluna başvuru süresi içerisinde dava konusu vergi ve/veya vergi cezalarının tümü için kanun yolundan vazgeçildiğine ilişkin dilekçenin ilgili vergi dairesine verilmesi şartıyla kanun yolundan vazgeçme dilekçesinin verildiği tarih itibarıyla başkaca bir işleme gerek kalmaksızın tahakkuk eder.

Kanun yolundan vazgeçme müessesesine dahil olmayan durumlar var mı?

Danıştay tarafından verilen bozma kararı üzerine verilen kararlar bu uygulama kapsamında değerlendirilmeyecektir.

Tahakkuk eden tutarlar ne zaman ödenir?

Bu şekilde tahakkuk eden tutarlar tahakkuk tarihinden itibaren bir ay içinde ödenir.

Ödeme süresi içinde ödenmesi halinde ayrıca indirim yapılır mı?

Bu maddeye göre tahakkuk eden vergi ve/veya vergi cezalarının %80’inin, hesaplanacak gecikme faizi ile birlikte bu sürede tamamen ödenmesi şartıyla, vergi ve ceza tutarından %20 oranında indirim yapılır.

İndirim uygulanmayan durumlar var mı?

Mahkemece tasdik edilerek tahakkuk eden vergi tutarında indirim yapılmaz. İndirim hükmünden yararlanılabilmesi için dava konusu yapılan ve bu maddeye göre tahakkuk eden vergi ve/veya vergi cezaları ile gecikme faizlerinin birlikte bu fıkra kapsamında ödenmesi şarttır.

Kanun yolundan vazgeçme tarihi olarak hangi tarih dikkate alınır?

Kanun yolundan vazgeçme dilekçesinin vergi dairesine verildiği tarih kanun yolundan vazgeçme tarihi olarak kabul edilir.

İdarece hangi işlemler yapılır?

Kanun yolundan vazgeçme dilekçesi vergi dairesince ilgili yargı merciine gönderilir. Kanun yolundan vazgeçilmesi hâlinde idarece de ihtilaf sürdürülmez. Kanun yolundan vazgeçildiği hâlde istinaf veya temyiz yoluna başvurulması durumunda ise bu başvurular incelenmez.

Önceden yapılan ödemelerin hükmü nedir?

Kanun yolundan vazgeçilen vergi ve vergi ziyaı cezası için bu maddeye göre yapılan tahakkuktan önce ödenen gecikme faizi ve gecikme zammı da dâhil tutarlar, bu madde hükmüne göre ödenecek tutarlara mahsup edilir.

Vekalet ücretleri için hangi işlemler yapılır?

İstinaf ve temyiz yolundan vazgeçilen davaya ilişkin kararlarda hükmedilen yargılama giderleri, avukatlık ücretleri ve fer’ileri karşılıklı olarak talep edilmez ve bu alacaklar için icra takibi yapılamaz.

Kaynak: www.muhasebetr.com

Yorumlar

Makaleler

Tüm Hakları Saklıdır. © 2020