• 444 4 208
  • info@yatirimymm.com

SORU CEVAPLARLA İHRACATÇIYA YEŞİL PASAPORT VERİLMESİ

SORU CEVAPLARLA İHRACATÇIYA YEŞİL PASAPORT VERİLMESİ

Yeşil Pasaport alınabilmesi için belirlenen asgari ihracat tutarı var mıdır?

İhracatçılar tarafından müracaat edilen yıldan önceki son üç takvim yılına ait yıllık ortalama ihracat tutarının 500 bin USD ve üzeri olması gerekir.

Hangi ihracat tutarları için kaç kişiye yeşil pasaport verilebilir?

Müracaat edilen yıldan önceki son üç takvim yılı itibariyle yıllık ortalama ihracatın tutarlarına göre aşağıdaki tabloda hak tanınan kişi sayısı ve niteliği açıklanmıştır.

Son üç takvim yılı
yıllık ortalama
İhracat Tutarı
(USD)

Yeşil Pasaport Verilecek

Kişi Sayısı

Yeşil

Pasaportun Süresi

Yeşil
Pasaportun
Verileceği
Kimse

500.000 – 10.000.000

1

2 Yıl

İhracat yapanın yetkilisi

(Sahip, Ortak, Çalışan)

10.000.000 – 25.000.000

2

2 Yıl

İhracat yapanın yetkilisi

(Sahip, Ortak, Çalışan)

25.000.000 – 50.000.000

3

2 Yıl

İhracat yapanın yetkilisi

(Sahip, Ortak, Çalışan)

50.000.000 – 100.000.000

4

2 Yıl

İhracat yapanın yetkilisi

(Sahip, Ortak, Çalışan)

100.000.000 ve üzeri

5

2 Yıl

İhracat yapanın yetkilisi

(Sahip, Ortak, Çalışan)

 

Yeşil pasaport verilebilmesi için başka şartlar var mıdır?

Hususi Damgalı Pasaport verilebilmesi için ayrıca;

1)      Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da

2)      Affa uğramış olsa dahi;

a)    Devletin güvenliliğine karşı suçlar,

b)   Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar,

c)    Zimmet, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma,

d)   Edimin ifasına fesat karıştırma,

e)    Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya

f)    Kaçakçılık suçlarından mahkum olmamaları,

3)      Ayrıca devletin güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya topluluklara üyelik, mensubiyet, iltisak ya da bunlarla irtibatlarının bulunmaması

şartıyla, iki yıl süreyle hususi damgalı pasaport verilebilir.

Yeşil pasaporta hak kazanan ve/veya alanın eş ve çocukları bu uygulamadan yararlanabilir mi?

Hususi damgalı pasaport alabilecek durumda bulunanların eş ve çocuklarına hususi damgalı pasaport verilmez.

Serbest bölgede faaliyet gösterenler Yeşil Pasaport hakkından yararlanabilir mi?

Serbest Bölgede faaliyet gösteren firma yetkilileri de gerekli şartları karşılamaları kaydı ile İhracatçı Birliğine üye olduktan sonra hususi damgalı pasaport alabilecektir.

İhracat tutarları belirlemeye yetkili kurum hangisidir?

Hususi Damgalı Pasaport alabilecek firmalar yukarıdaki açıklanan şartlar kapsamında resmi dış ticaret istatistikleri esas alınarak Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenir.

Dış Ticaret Sermaye Şirketlerine (DTSŞ) yapılan satışlar ihracat olarak dikkate alınabilir mi?

DTSŞ üzerinden yapılan ihracat işlemleri, DTSŞ tarafından Yeminli Mali Müşavir tasdikli olarak aracılık edilen ihracat tutarının beyan edilmesi şartıyla ilgili şirketin ihracatı olarak değerlendirilir.

Söz konusu ihracatlara ilişkin bildirim işlemleri her yılın 15 Şubat tarihine kadar aşağıda yer alan ihracatçı beyan formu ile bağlı olunan İhracatçı Birliği Genel Sekreterliğine ibraz edilmesi gerekir.

…… ARACILIĞIYLA İHRACAT YAPAN FİRMA LİSTESİ

Sıra No

Firma İl

Firma Vergi Kimlik Numarası

Firma Unvanı

… yılında Firma tarafından DTSŞ aracığıyla yapılan İhracat Tutarı toplamı (FOB USD)

2015 yılında Firma tarafından DTSŞ aracığıyla yapılan İhracat Tutarı toplamı (FOB USD)

2016 yılında Firma tarafından DTSŞ aracığıyla yapılan İhracat Tutarı toplamı (FOB USD)

Son üç takvim yılında Firma tarafından DTSŞ aracılığıyla yapılan İhracat Tutarı toplamının Yıllık ortalaması (FOB USD)

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

               

Yukarıdaki tabloda gösterilen ihracat bilgilerinin,söz konusu dönemlerde Dış Ticaret Sermaye Şirketi (DTSŞ) statüsüne haiz olan ……………………vergi numaralı ve …………………………..ünvanlı Dış Ticaret Sermaye Şirketi aracılığı ile ihracat yapan tüm firmaları kapsadığını ve listede yer alan firmaların ihracat tutarlarının tam ve eksiksiz olarak yapıldığını ve doğruluğunu onaylarım.

               
         

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRİN

         

ADI SOYADI

         

İMZASI VE MÜHRÜ

EKLER:

           

1.DTSŞ ve YMM arasında yapılan sözleşme fotokopisi

   

2.YMM faaliyet belgesi fotokopisi

       

 

Müracaat hangi kuruma yapılacak?

Hususi Damgalı Pasaport müracaatını yapacak firma T.C. İçişleri ve T.C. Ticaret Bakanlığınca müşterek belirlenen aşağıdaki talep formu ile İhracatçı Birliği Genel Sekreterliği'ne başvuru yapacaklardır.

Başvuru elden yapılabileceği gibi kargo/posta yoluyla da yapılabilir.

İhracatçı Birliği tarafından doğruluğu kontrol edilen form firmanın üyesi olduğu İhracatçı Birliği Yönetim Kurulu Başkanı veya yetkilendireceği Başkan Yardımcısı tarafından imzalanması sonrasında şahsen Bölge Müdürlüklerinin onayına sunulacaktır.

Bölge Müdürlüğünce onaylanan form İl Nüfus Vatandaşlık Müdürlüğü'ne şahsen başvuru için firma yetkilisine teslim edilecektir.

İHRACATÇI FİRMA YETKİLİLERİ İÇİN HUSUSİ DAMGALI PASAPORT TALEP FORMU

Düzenlenme Tarihi:

 

 

Fotoğraf, talep formunu onaylayan Bölge Müdürlüğü tarafından mühürlenecektir.

 

NÜFUS CÜZDANI/TÜRKİYE CUMHURİYETİ KİMLİK KARTI BİLGİLERİ

T.C. Kimlik No.

 

Soyadı

 

Adı

 

Baba Adı

 

Ana Adı

 

Doğum Tarihi (Gün-Ay-Yıl)

 

Cinsiyeti

 

Seri No.

 

Geçerlilik Tarihi

Eski Kimliklerde Veriliş Tarihi (Yeni Kimliklerde Geçerlilik Tarihi)

Veren Makam

Eski Kimliklerde Veren Nüfus Müdürlüğü(Örn: Şehitkamil Nüfus Müdürlüğü) / Yeni Kimliklerde Veren Makam (T.C İçişleri Bakanlığı)

 

FİRMA VE FİRMA YETKİLİSİNE AİT DİĞER BİLGİLER

Firmanın Vergi Kimlik Numarası

 

Firmanın Unvanı

 

Firmanın … Yılında Hususi Damgalı Pasaport Alabilecek Toplam Yetkili Sayısı

1         2         3          

     4        5                                             

(Bölge Müdürlüğünce işaretlenecektir.)

Firma Yetkilisinin Görev Unvanı

Sahip

Ortak

Çalışan

Firma Yetkilisinin Öğrenim Durumu

LİSANS

 

 

Formdaki bilgilerin ve diğer hususların doğruluğunu onaylarım.

 

 

 

Müracaat Sahibi Firma Yetkilisi
(Ad-Soyad-İmza)

Firmanın Temsil ve İlzama
Yetkili Temsilcisi
(Ad-Soyad-İmza)

İhracatçı Birliği Yönetim Kurulu
Başkanı/Başkan Yardımcısı
(Ad-Soyad-İmza)

 

 

Bölge Müdürü/Bölge Müdür Yardımcısı

(Ad-Soyad-İmza)

 

Oval: Bölge Müdürlüğü 
Mührü

 

 

Başvuru yapılırken başka belgeler ibraz edilir mi?

Başvuru yapılırken ayrıca aşağıdaki belgelerin de dilekçeye eklenmesi gerekir:

a)    Firmanın güncel sahipliğini/ortaklık yapısını gösteren Ticaret Sicili Gazetesinin fotokopisi, ibraz edilememesi halinde Ticaret Sicil Müdürlüğünden alınan yazı,

b)   Anonim şirket yapısına sahip tüzel kişilerin hisselerinin devredilmesi suretiyle ortaklık yapısının değişmesi halinde, firma sahibi veya ortağı olduğunu gösterir pay defterinin ilgili sayfalarının ve pay devrine ilişkin yönetim kurulu kararının aslı ve noter onaylı örnekleri.

c)    Firma çalışanı için başvurunun yapıldığı tarih itibarıyla geçmişe dönük üç (3) aya ait SGK bildirgesinin aslı (e-bildirge asıl olarak kabul edilir.),

d)   Firmayı temsil ve ilzama yetkili kişilerin geçerli noter onaylı imza sirküleri aslı ve fotokopisi

e)    Nüfus cüzdanı / Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartının okunaklı fotokopisi

Şartları taşımadığı anlaşılanlar için müeyyide uygulanır mı?

Hususi damgalı pasaport alan firma yetkilileri, hususi damgalı pasaport alabilme şartlarından herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşıldığı veya pasaportun geçerlilik süresi içerisinde bu şartlardan herhangi birini kaybettiği tarihi izleyen 15 gün içerisinde hususi damgalı pasaportlarını iade etmekle yükümlüdür.

Bu durum, firma tarafından derhal formu onaylanan bölge müdürlüğüne bölge müdürlüğünce derhal pasaportu veren il nüfus vatandaşlık müdürlüğüne bildirilir ve pasaport nüfus ve vatandaşlık müdürlüğünce iptal edilir.

İade yükümlülüğünü yerine getirmediği tespit edilen firma yetkililerine ve bildirim yükümlülüğünü yerine getirmediği tespit edilen firmanın diğer yetkililerine on yıl müddetle hususi damgalı pasaport verilmez. 

Müracaat sahibi ihracatçı firma tarafından dikkat edilecek diğer hususlar nelerdir?

1.    Form, müracaat sahibi tarafından eksiksiz olarak doldurulur. Form elektronik ortamda ya da okunaklı olmak şartıyla el ile doldurulabilir.

2.    Formun doldurulmasını müteakip formda yer alan “fotoğraf” kısmına fotoğraf yapıştırılır. Forma yapıştırılacak fotoğrafın biyometrik olması zorunlu değildir. Ancak İl Nüfus Vatandaşlık Müdürlüğü'ne yapılacak başvuruda formla birlikte ibraz edilecek 2 adet fotoğrafın biyometrik (cepheden çekilmiş, arka fon rengi beyaz ve ICAO Standartlarına uygun) olması zorunludur.

3.    Formun formatı kesinlikle değiştirilmez.

4.    Formun ön ve arka yüzü tek sayfada olmalıdır.

5.    Form doldurulurken, formun arka yüzünde yer alan hususlar dikkate alınır

6.    Formda “Nüfus Cüzdanı/Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı Bilgileri” kısmında yer alan bilgilerde kısaltma yapılmaz.

7.    Müracaat sahibi Nüfus Cüzdanına sahipse, formda yer alan “Seri No” satırına nüfus cüzdanının ön yüzünde “SERİ” satırında yer alan 1 harf ve 2 rakam ile “No” ibaresinden sonra belirtilmiş olan 6 haneli rakamın yazılması, “Geçerlilik Tarihi” satırının boş bırakılması, “Veren Makam” satırına Nüfus Cüzdanının arka yüzünde yer alan “Verildiği Yer” kısmında yer alan bilginin yazılması gerekmektedir.

8.    Müracaat sahibi Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartına sahipse, formda “Nüfus Cüzdanı/Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı Bilgileri” kısmında yer alan tüm bilgilerin eksiksiz doldurulması gerekmektedir.

9.    Form üzerinde silinti, kazıntı ve karalama yapılmaz.

10.         Müracaat sahibi tarafından eksiksiz olarak doldurularak imzalanan form, firmayı temsil ve ilzama yetkili kişi/kişiler tarafından da imzalanır.

11.         Formda yer alan “Düzenleme Tarihi”, “Firmanın Hususi Damgalı Pasaport Alabilecek Toplam Yetkili Sayısı” ve  “Mühür” kısımları kesinlikle doldurulmaz.

12.         İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine yazılan dilekçede, belirtilen alanlar eksiksiz doldurulmalıdır.

13.         Eksik belge ile müracaat edilmesi halinde başvuru işleme alınmaz.

Yeşil Pasaportun Yenilenmesi halinde ne yapılması gerekir? 

A) Pasaportun Hasar Görmesi 

1) Pasaportun

a)      Hasar görmesi,

b)      Sayfalarının dolması veya

c)      Karşı ülkelerin vize rejimi nedeniyle geçerlilik süresi azalmış olduğundan kullanılamaz hale gelmiş olması

gibi çeşitli nedenlerle pasaportunu yenilemek için başvuruda bulunmak isteyen firma yetkilisinin aynı firma kontenjanını kendisi için başvuruda bulunması halinde, firmanın cari yılda mevcut pasaport kontenjanının olması koşuluyla, önceki kaydın Ticaret Bakanlığı (ilgili Bölge Müdürlüğü) işlemleri ile birlikte İhracatçı Birlikleri'ne yeni başvuru yapılması gerekir.

B) Süre Aşımı Nedeniyle Aynı Kişi Adına Yenileme

2) Bakanlık Bölge Müdürlüklerinden alınan onaylı pasaport formu süre aşımına uğramış olan firma yetkilisinin aynı firma kontenjanını yine kendisi için kullanmak üzere tekrar başvuru yapması durumunda, firmanın cari yılda mevcut pasaport kontenjanının olması şartıyla önceki kaydın Ticaret Bakanlığı'nca (ilgili Bölge Müdürlüğü) düşüm işlemleri ile birlikte İhracatçı Birlikleri'ne yeni başvuru yapılacaktır.

C) Pasaport Sahibinin İşten Ayrılması, Kayıp Halinde Yenileme

3) Pasaportun kaybolması, pasaport sahibi kişinin işten ayrılması, isim veya soyadı değişikliği, onaylı formun kaybolması, vefat gibi durumlarda firmanın cari yılda mevcut pasaport kontenjanının olması koşuluyla, İl Nüfus Vatandaşlık Müdürlüğünden eski pasaportun iptal edildiğine dair yazılı bilgi alınması, Ticaret Bakanlığınca (ilgili Bölge Müdürlüğü) kayıt düşümü yapılması sonrasında İhracatçı Birliklerine yeniden müracaatta bulunulması gerekmektedir.

Yorumlar

Makaleler

Tüm Hakları Saklıdır. © 2020