• 444 4 208
  • info@yatirimymm.com

İZAHA DAVET SİSTEMİ

İZAHA DAVET SİSTEMİ

Ahmet GÜZEL
Yeminli Mali Müşavir
Bağımsız Denetçi

I.KAPSAM

7193 sayılı Kanun ile tarhiyat öncesi uzlaşma kurumundan önce ikinci uzlaşma müessesesi getirildi.

Yeni uzlaşma sistemine kısaca idarece İzaha Davet (İD) denilebilir.

Yapılan İzaha Davet düzenlemesinin yasal esasları şu şekilde:

Yetkili idarece

a)      Vergi incelemesine başlanılmadan veya

b)      Takdir komisyonuna sevk edilmeden önce

verginin ziyaa uğradığına delalet eden emareler bulunduğuna dair yapılmış ön tespitler hakkında tespit tarihine kadar

ihbarda bulunulmamış olması kaydıyla

mükellefler izaha davet edilebilir.

Kendisine izaha davet yazısı tebliğ edilen mükellefler, davet konusu tespitle sınırlı olarak, pişmanlık hükümlerinden yararlanması mümkün değildir.

İzaha davet yazısının tebliğ tarihinden itibaren

otuz günlük süre içerisinde

izahta bulunulması durumunda, yapılan izah değerlendirilerek değerlendirme sonucu yazı ile mükellefe tebliğ edilir.

1)      Mükelleflerce yapılan izah sonucu vergi ziyaına sebebiyet verilmediğinin idarece anlaşılması hâlinde mükellefler söz konusu tespitle ilgili olarak vergi incelemesine tabi tutulmaz veya takdir komisyonuna sevk edilmez.

2)      Mükelleflerce yapılan izahın yeterli bulunmaması hâlinde değerlendirme sonucunu içeren yazının tebliğ edildiği tarihten itibaren otuz gün içerisinde;

a)      Hiç verilmemiş olan vergi beyannamelerinin verilmesi,

b)      Eksik veya yanlış yapılan vergi beyanının tamamlanması veya düzeltilmesi ve

c)      Ödeme süresi geçmiş bulunan vergilerin, ödemenin geciktiği her ay ve kesri için, 6183 sayılı Kanunun 51.maddesinde belirtilen nispette uygulanacak gecikme zammı oranında bir zamla aynı sürede ödenmesi şartıyla vergi ziyaı cezası, ziyaa uğratılan vergi üzerinden %20 oranında kesilir.

Bu durum vergi incelemesi yapılmasına ve gerekirse tarhiyatın ikmaline engel teşkil etmez.

II.TESPİTLERİN SAHTE veya MUHTEVİYATI İTİBARİYLE YANILTICI BELGE DÜZENLEMEYE DAYANMASI

Yetkili idari merciler tarafından yapılmış ön tespitlerin, verginin bu Kanunun 359.maddesinde yer alan fiillerle ziyaa uğratılmış olabileceğine ilişkin olması hâlinde bu kapsamdaki mükellefler izaha davet edilmez.

III.TESPİTLERİN SAHTE veya MUHTEVİYATI İTİBARİYLE YANILTICI BELGE KULLANMAYA DAYANMASI

Şu kadar ki; sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge kullanma fiilinin işlenmiş olabileceğine dair yapılan ön tespitlerde

1)      Kullanılan sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge tutarı bir takvim yılında 100 bin Türk lirasını geçmeyen veya

2)      Bu tutarı geçse bile ilgili yıldaki toplam mal ve hizmet alışlarının %5’ini aşmayan

mükelleflere ön tespite ilişkin yazı tebliğ edilebilir.

Mükelleflerce, haklarında yapılan tespite ilişkin yazının tebliğ edildiği tarihten itibaren otuz gün içerisinde;

a)      Hiç verilmemiş olan vergi beyannamelerinin verilmesi,

b)      Eksik veya yanlış yapılan vergi beyanının tamamlanması veya düzeltilmesi ve

Ödeme süresi geçmiş bulunan vergilerin ödemenin geciktiği her ay ve kesri için, 6183 sayılı Kanunun 51.maddesinde belirtilen nispette uygulanacak gecikme zammı oranında bir zamla aynı sürede ödenmesi şartıyla vergi ziyaı cezası, ziyaa uğratılan vergi üzerinden %20 oranında kesilir.

Bu durum vergi incelemesi yapılmasına ve gerekirse tarhiyatın ikmaline engel teşkil etmez.

Bu fıkra kapsamında kendisine ön tespite ilişkin yazı tebliğ edilen mükellefler, tespitle sınırlı olarak pişmanlık hükümlerinden yararlanamaz.

Bu fıkrada yer alan tutar, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak bu Kanun uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanır.

Yorumlar

Makaleler

Tüm Hakları Saklıdır. © 2020